djcev.com // dotfiles / colordef_gruvbox.sh


Git Repos / dotfiles / colordef_gruvbox.sh

Last commit to this repo was on 2021-12-13 at 16:05.

#!/bin/sh
#
# Gruvbox colorscheme. Probably incomplete/incorrect.
#
# Gruvbox colorscheme for vim originally by Pavel Pertsev, available here:
# https://github.com/morhetz/gruvbox
#

# the following variable definitions are based on this file in the
# gruvbox-contrib repo:
# https://github.com/morhetz/gruvbox-contrib/blob/master/shell/colors.sh
#

xDK0h="#0F1112"; xDK0="#282828"; xDK0s="#32302F"; # xDK0h #1D2021
xDK1="#3c3836"; xDK2="#504945"; xDK3="#665c54"; xDK4="#7C6F64"
xGRAY="#928374"
xLT4="#A89984"; xLT3="#BDAE93"; xLT2="#D5C4A1"; xLT1="#EBDBB2"
xLT0s="#F2E5BC"; xLT0="#FBF1C7"; xLT0h="#F9F5D7"

# faded, neutral, bright
xREDf="#9D0006"; xREDn="#CC241D"; xREDb="#FB4934" # red
xGRNf="#79740E"; xGRNn="#98971A"; xGRNb="#B8BB26" # green
xYELf="#B57614"; xYELn="#D79921"; xYELb="#FABD2F" # yellow
xBLUf="#076678"; xBLUn="#458588"; xBLUb="#83A598" # blue
xPURf="#8F3F71"; xPURn="#B16286"; xPURb="#D3869B" # purple / magenta
xAQUf="#427B58"; xAQUn="#689D6A"; xAQUb="#8EC07C" # aqua / cyan
xORNf="#AF3A03"; xORNn="#D65D0E"; xORNb="#FE8019" # orange

# insert CS grad joke here. The order these are listed _can_ matter.
colors="xDK0h xDK0s xDK0 xDK1 xDK2 xDK3 xDK4 xGRAY"
colors="$colors xLT4 xLT3 xLT2 xLT1 xLT0h xLT0s xLT0"
colors="$colors xREDf xREDn xREDb xGRNf xGRNn xGRNb xYELf xYELn xYELb"
colors="$colors xBLUf xBLUn xBLUb xPURf xPURn xPURb xAQUf xAQUn xAQUb"
colors="$colors xORNf xORNn xORNb"

# GUI theme colors
xBG="$xDK0"; xFG="$xLT2" # @bg_color, @fg_color
xBTNn="$xDK0s"; xBTNh="$xDK2" # QT5 Button Normal, Hilite
x3LT="$xDK4"; x3ML="$xDK2" # QT5 3d Light, Midlight
x3DK="#010203"; x3MD="$xDK0h" # QT5 3d Dark, 3d Mid
xWIN="$xDK0s"; x3SH="#010203" # QT5 Window, 3d Shadow
xBASE="$xDK0h"; xALT="$xDK0" # QT5 Base (@base_color), Alternate Base
xTXTn="$xLT1"; xTXTi="$xGRAY"; xTXTb="$xLT0" # Nrm, Inact, Bright
xSBG="$xDK2"; xSFG="$xLT1" # Selected BG, Selected FG
xTBG="$xDK2"; xTFG="$xLT3" # Tooltip BG, Tooltip FG
xLNK="$xBLUb"; xLNKv="$xBLUn" # Link, Visited Link
colors="$colors xBG xFG xBTNn xBTNh x3LT x3ML x3DK x3MD xWIN x3SH xBASE"
colors="$colors xALT xTXTn xTXTi xTXTb xSBG xSFG xTBG xTFG xLNKv xLNK"

Return to top of this page or return to the overview of this repository